SØK PÅ BATALJONEN

Vedtekter
Styret 2016
MAILINGLISTE
Antall medlemmer
0
SISTE BILDEGALLERI
VEDTEKTER BRANN BATALJONEN BERGEN
 
§ 1 FORMÅL
Brann Bataljonen Bergen skal på alle tenkelige måter støtte Sportsklubben Brann på veien mot størst mulig sportslig suksess. Brann Bataljonen Bergen skal dessuten strebe etter å være en interesseorganisasjon og pådriver for foreningens medlemmer. Brann Bataljonen Bergen er en åpen forening for alle som er enig i foreningens målsetting.
 
§ 2 MEDLEMMER
Som medlem i Brann Bataljonen Bergen kan registreres enkeltmedlemmer samt familiemedlemskap. Betingelsen for familiemedlemskap er at samtlige bor på samme adresse. Medlemskapet er gyldig fra den dato innmeldingsgebyr er mottatt av Brann Bataljonen Bergens kasserer eller ved gyldig poststempel. Medlemskapet løper til det skriftlig sies opp av medlemmet, dog kan medlemskapet sies opp av foreningens styre ved manglende kontingentinnbetaling etter 1 -en- purring på medlemskontingenten.
 
§ 3 KONTINGENT
Innbetalt kontingent gjelder for inneværende kalenderår. Kontingenten bestemmes av
årsmøtet og gjelder for neste år. Kontingenten refunderes ikke ved utmeldelse eller ved utelukkelse av medlem.
 
§ 4 ÅRSMØTEINNKALLING
Årsmøtet innkalles av styret senest to uker før årsmøtet gjennom post.  Innkallingen skal inneholde opplysinger om sted, dato, klokkeslett, styrets beretning, budsjett, regnskap, forslag om kontingent, forslag til eventuelle vedtektsendringer som styret ønsker å fremme. Forslag til årsmøtet må være sendt til styret en uke før årsmøtet.
 
§ 5 REGNSKAP
Brann Bataljonen Bergen forholder seg til regnskapsloven, og følger de krav som gjelder for sammenlignbare regnskapspliktige enheter.
 
§ 6 ÅRSMØTET
Høyeste myndighet for Brann Bataljonen Bergen er årsmøtet, som avholdes hvert år før seriestart. På årsmøtet kan alle som har betalt kontingenten for regnskapsåret møte. Alle medlemmer har én stemme. Det er ikke mulig å stemme med fullmakt.
 
Årsmøtet skal behandle:
1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer.
2. Godkjenne innkalling
3. Godkjenne saksliste
4. Velge møteleder og sekretær for møtet
5. Behandle styrets beretning for perioden 1/1-31/12
6. Behandle regnskap
7. Behandle budsjett
8. Fastsette kontingenten for neste kalenderår
9. Behandle innkomne forslag
10. Behandle forslag til stipendutdeling.
11. Vedtektsendringer
12. Velge følgende tillitsmenn: Leder, nestleder, 5 styremedlemmer, 2 vararepresentanter, èn valgkomité bestående av to medlemmer og to revisorer.
 
§ 7 ÅRSMØTETS GANG
Det kan kreves skriftlig avstemning til alle punkter på dagsorden. Dersom 1 -ett- medlem krever det, skal det foretas skriftlig avstemning.
 
Valg:
Styret velges for en periode på 2 - to - år. Valgkomité og revisorer velges for 1 - ett - år. Dog kan styret velges for en periode på 1-ett- år, under spesielle omstendigheter.
 
§ 8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller det kommer krav fra minst 1/3 av medlemmene. Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 2 -to - ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle den eller de saker kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter, og som er bekjentgjort i innkallingen. På ekstraordinært årsmøte kan alle som har betalt kontingenten pr. møtedato avgi stemme.
 
§ 9 STYRETS ARBEID
Styret er Brann Bataljonen Bergens høyeste myndighet mellom årsmøtene, og alle beslutninger i styret er endelig, frem til eventuell anke er behandlet av årsmøtet. Styret avholder møter når lederen eller minst 3 -tre- av styremedlemmene krever det. Styret innkalles av lederen, og er beslutningsdyktig når 3 -tre- ordinære styremedlemmer er til stede, dog må leder eller nestleder være til stede. BBB’s styre velger og er generalforsamling for alle eventuelle underbruk av BBB. Styrevalgene legges frem for BBB’s årsmøte. Regnskapene og beretningene for disse integreres i BBB’ samlede regnskap og beretning.
 
§ 10 UTELUKKELSE
Styret kan utelukke et medlem for videre medlemskap for kortere eller lengre tid dersom medlemmet ved sin oppførsel eller på annen etterrettelig måte kan sies å ha vært eller vil være til skade for Sportsklubben Brann eller Brann Bataljonen Bergens virksomhet. Utelukkelse for kortere eller lengre tid kan ankes inn for årsmøtet. Årsmøtets avgjørelse er endelig. Styret kan utelukke medlemmer for kortere eller lengre tid fra Brann Bataljonen Bergens arrangementer ved gjentatte brudd på reglene for disse. En slik utelukkelse kan ankes inn for årsmøtet. Årsmøtets avgjørelse er endelig.
 
§ 10 b SVARTEBØRSHANDEL
All form for svartebørshandel av billetter vil medføre utestengelse fra Bataljonen med øyeblikkelig virkning. Definisjon av svartebørshandel er billetter som blir tilbudt videresolgt for mer enn pålydende pris.
 
§ 11 VEDTEKTSENDRINGER
Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinære årsmøter etter å ha vært oppført på
sakslisten ved utsendelse av denne. Vedtektsendringer krever 2/3 - to tredjedels -
flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer.
 
§ 12 OPPLØSNING
Ved oppløsning av Brann Bataljonen Bergen skal alle udisponerte midler tilfalle Sportsklubben Brann.
Share |
NYHETER FRA BRANN.NO
- Jakter den gode følelsen
Her er troppen mot Sogndal
Bildøy har signert proffkontrakt
Autografer, selfies og show
Her er den nye bortedrakten
Slik blir Mesterfinalen på Stadion
Alt klart for kveldens kick-off
- Gleder oss til å møte supporterne
Sivert er vår Fantasy-kaptein
Slik blir torsdagens kick-off
SISTE FRA FORUMET
Treningska...
I dag kl. 10:04:41
Marius Bildøy
I dag kl. 09:54:00
Sesongen 2017
I dag kl. 09:46:40
Mesterfina...
I dag kl. 09:23:46
Overganger...
I dag kl. 01:40:38
Naturgress...
mars 24, 2017, 23:51:11 pm
Talentarbeid
mars 24, 2017, 23:12:37 pm
TV-avtalen
mars 24, 2017, 21:49:58 pm
TIL - Bran...
mars 24, 2017, 18:32:01 pm
Brann får ...
mars 24, 2017, 09:13:35 am
NESTE KAMP

FORRIGE KAMP
01.11.15, 13:00
Brann - Hødd
VI SPØR
Hvem blir kvalikkhelten?
Piotr
Huseklepp
Orlov
Askar
Karadas
Badjii
Hanstveit
Skaanes
Haugen
Ingen, bare syndebukker